Bestuursbeleid


Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen, geselecteerd op

maatschappelijke betrokkenheid, die zo mogelijk ook

zelf projecten aandragen. De bestuursleden ontvangen

geen beloning.
Pieter Schut, voorzitter

Eugenie Bekouw-Toorenvliet, secretaris

Marc Verbeek, penningmeester

Corina Gielbert, lid

Otto Bekouw jr., lid


Keuze van projecten

De voorkeur gaat uit naar kleinschalige, controleerbare projecten,

werkend met minimale kosten. Liefst bekend bij één van de

bestuursleden. Vooral bij herhaalde steun aan één project/stichting

vinden  regelmatig contact en uitwisseling van gegevens plaats.

Doorgaans worden 15 à 20 projecten per jaar gesteund.

Er wordt tweemaal per jaar over de ingebrachte projecten

vergaderd en besloten.


ANBI 

De Lakeland Foundation heeft de ANBI-status en is daarmee erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het RSIN-nummer van de stichting is 926.75.30


Fondsenwerving 

Met uitzondering van een enkel project van de stichting zelf, wordt niet aan fondsenwerving gedaan.

In de loop der jaren is het vermogen gegroeid naar circa € 1.000.000,-. De bedoeling is dat het vermogen niet (veel) groter groeit.

De opbrengst van het vermogen wordt jaarlijks besteed aan de diverse projecten.

Tengevolge van de teruglopende renteopbrengst, loopt ook het te besteden bedrag terug. Door de jaarlijkse donatie van de oprichters, is het totaal te besteden bedrag ca € 50.000,- per jaar.


Financieel beleid

Het vermogen is/wordt conservatief  belegd, vrijwel uitsluitend in vastrentende obligaties van eerste klas debiteuren. Dit heeft als consequentie dat de renteopbrengst in het huidige tijdsbestek laag is.

Het streven is erop gericht om het totale bedrag aan rente, verhoogd met de donatie van de oprichters, in zijn geheel aan de diverse projecten te besteden.


Kosten

Aangezien de bestuursleden geen beloning ontvangen, worden de kosten uiterst laag gehouden en bedragen doorgaans niet veel meer dan vijf procent van de opbrengsten. De stichting heeft geen personeel.

Staat van baten en lasten


Baten


Schenkingen


Baten uit rente en beleggingen


Som der baten


Lasten


Besteed aan projecten


Beheer en administratie


Som der lasten


Saldo van baten en lasten


Resultaatbestemming


Algemene reserves


2019


€ 50.000


€ 99.944

––––––––

€  149.944

De Lakeland Foundation is opgericht op

30 december 1988. De naam van de stichting

verwijst naar het Engelse Lake District, een geliefde

plek van de oprichters Otto en Muriël Bekouw.

2017


€ 20.000


€  24.079

––––––––

€  44.079

V.l.n.r. Marc Verbeek, Eugenie Bekouw, Pieter Schut,

Corina Gielbert, Otto Bekouw jr.

Bestuursoverleg (2019)

Derwent Water

2018


€ 50.000


€ -42.706

––––––––

€  7.294

2016


€ 50.000


€ 44.421

––––––––

€  94.421

2020


€ 50.000


€ 32.076

––––––––

€  82.076

2021


€ 50.000


€ 49.398

––––––––

€  99.398

2022


€ 50.000


€ -145.797

––––––––

   € -95.797    

€  57.946


€    1.251

––––––––

€  59.197

––––––––

€ -154.994
€ -154.994

€  37.752


€    1.367

––––––––

€  39.119

––––––––

€ 60.279
€ 60.297

€  50.427


€    1.867

––––––––

€  52.294

––––––––

€ 29.782
€ 29.782

€  38.948


€    1.505

––––––––

€  36.453

––––––––

€ 113.491
€ 113.491

€  62.129


€    2.871

––––––––

€  65.000

––––––––

€ -57.706
€ -57.706

€  82.474


€    1.181

––––––––

€  83.655

––––––––

€ -39.576
€ -39.576

€  50.957


€    4.197

––––––––

€  55.154

––––––––

€ 39.267
€ 39.267